Powered by Smartsupp

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.
Deze nieuwe, in Europees verband afgesproken wetgeving, houdt in dat uw gegevens nóg beter worden beschermd. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat dat inhoudt.

Uw gegevens
De van u opgeslagen gegevens hebben tot doel om zakelijke handelingen adequaat met u af te kunnen ronden. Als u (nog) geen zaken met ons doet is die informatie een stuk beperkter aangezien er nog geen zakelijke relatie met ons bestaat. Onderstaande gegevens hebben wij mogelijk van u opgeslagen:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Website
  • Bankrekening
  • Kvk-nummer
  • BTW-nummer
  • BRS-nummer
  • UBN-nummer

Gebruik van gegevens
De hierboven genoemde gegevens worden door ons voor een aantal handelingen gebruikt. Deze omvatten: het inleggen van bestellingen, uitvoeren van leveringen en facturatie daarvan, kontakt met u opnemen m.b.t. dienstverlening door ons en versturen van nieuwsbrieven/folders/info’s.

Bewaartermijn gegevens
HAVENS Voeders bewaart uw gegevens zolang als nodig is om de activiteiten zoals hierboven genoemd uit te kunnen voeren. Daarbij opgemerkt dat wij verplicht gesteld kunnen worden deze gegevens langer te bewaren vanuit wetgeving.

Gebruik door derden
HAVENS Voeders stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan anderen, tenzij strikt benodigd voor het uit kunnen voeren van de eerder genoemde handelingen óf uit hoofde van wettelijke verplichtingen.

Statistieken / GOOGLE ANALYTICS
Deze website / onze websites maakt/maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.

Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.  

Gebruik van cookies
Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals  hierboven omschreven.

Beveiliging gegevens
Uw gegevens zijn zeer degelijk beschermd o.b.v. moderne technieken die speciaal voor dat doel ontwikkeld werden. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van uw gegevens wordt daarmee zo maximaal mogelijk tegengegaan.

Rechten
Ten alle tijden heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien. Ook kunt u die door ons laten aanpassen en/of verwijderen. Een verzoek daartoe zullen wij trachten binnen 4 weken na verzending te behandelen.

Indien u geen informatie van HAVENS Voeders wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door kontakt met ons op te nemen óf door het bestemde vakje daartoe op mailwisselingen die u van ons ontvangt aan te vinken.

Klachten
Mocht u opmerkingen hebben over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, gelieve dan een e-mail te sturen aan info@havens.nl en/of te bellen met HAVENS Voeders op 0031-(0)478-638238.

Tot slot
Deze privacyverklaring kan aan wijziging onderhevig zijn, mede door veranderde wetgeving op dat gebied. Checkt u regelmatig onze website om zeker te zijn van de actuele wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Directie HAVENS Voeders